Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Схеми приєднання електроприймачів

Приєднання електроприймача до мережі НН виконують по схемі, яка найбільш повно враховує особливості мережі до якої приєднують той чи інший електроприймач, характеристики самого електроприймача, вимоги до захисту, в тому числі захисту від струмів витоку.
Схеми приєднання електроприймачів до мережі типу ТМ-5 показані на (рис. 3.1).

3.1.gif
Рис. 3.1. Схема приєднання електроприймачів до мережі типу ТN-5

Однофазний електроприймач 1 приєднаний до мережі через комбінований автоматичний вимикач з тепловим та електромагнітним захистом, а також з розчеплювачем сумарного струму витоку (диференційним). Тепловий та електромагнітний розчеплювачі встановлені тільки в фазному полюсі. Особливістю апарата є різночасовість спрацювання контактів - при вимкненні спочатку розмикається фазний полюс автомата, а потім нейтральний; при вмиканні навпаки, спочатку вмикається нейтральний полюс, а потім фазний. Застосування комбінованого

апарата не вимагає узгодження, яке необхідне для випадків окремого використання автомата та вимакача навантаження з ПЗВ.

Однофазний електроприймач 2 та трифазний електроприймач 3 приєднані до мережі через автоматичний вимикач і окремий ПЗВ. Нейтральний провід в обох випадках приєднаний через відповідні полюси автоматичних вимикачів. Для трифазних електроприймачів 4 без нульового проводу застосовують триполюсні автомати, а в ПЗВ один полюс не використовують. Для забезпечення тестування ПЗВ приймачів без нульового провідника його приєднують до мережі живлення через додатковий опір. Величина опору розраховується по струмах витоку.

Послідовно ввімкнені автоматичний вимикач та ПЗВ можуть встановлюватись в різних місцях.

Мережі типу ТТ з ПЗВ (рис. 3.2) подібні до мереж типу ТМ-5. Відмінними в цих мережах є способи заземлення. Корпуси обладнання в системі ТТ приєднують до контурів місцевого заземлення. За рахунок цього зменшуються струми однофазного короткого замикання у порівнянні з системою ТМ-5.

3.2.gif
Рис. 3.2. Схема приєднання електроприймачів з ПЗВ до мережі типу ТТ


Мережа типу ТТ відрізняється від мережі типу ТМ-5 відсутністю мережного проводу РЕ в мережі та заземленням корпусів на місцеві контури заземлення. Для випадків встановлення автомата і ПЗВ в одному місці замість вимикачів навантаження рекомендується використання блок-приставок ПЗВ до автоматичних вимикачів. В цьому випадку відпадає необхідність узгодження характеристик автоматичних вимикачів з вимикачами навантаження.

Мережі з ізольованою нейтраллю типу ІТ можуть бути чотирипровідними та трипровідними з живленням від обмоток трансформаторів, з'єднаних відповідно в "зірку" та "трикутник". Деяке розповсюдження, особливо в 30-ті роки, отримали трифазні трипровідні мережі напругою переважно 3x220 В з живленням від обмоток, з'єднаних в "трикутник". Такі мережі ще можна зустріти в експлуатації в центральній частині Львова і Харкова. Мережам типу ІТ властиві деякі особливості у порівнянні з іншими типами мереж в тому числі і в застосуванні ПЗВ. Головною особливістю мереж типу ІТ є підвищена надійність електропостачання, оскільки перше замикання не створює умов для виникнення надструмів, а прямий дотик при відсутності замикань на землю, як правило, не є надто небезпечним, оскільки струм через тіло людини обмежений не тільки власним його опором, а також і послідовно увімкненими в коло опорами ізоляції. Однак, у такій мережі необхідно постійно контролювати стан ізаляції та негайно приймати заходи на ліквідацію першого замикання, оскільки в цьому режимі прямий дотик до неушкодженої фази з огляду на рівень небезпеки аналогічний мережам 220/ 380 В з заземленою нейтраллю.

Особливості застосування ПЗВ в мережах типу ІТ показані на (рис. 3.3).

3.3.gif
Рис. 3.3. Схема приєднання електроприймачів до мережі типу ІТ

Трифазні електроприймачі 1 і 2 приєднані до мережі через триполюсні автомати. Для електроприймача 1 послідовно з автоматом використано вимикач навантаження з ПЗВ, та блок-приставка ПЗВ для електроприймача 2. За аналогічними схемами приєднані двохфазні приймачі 3 і 4. В данному випадку застосовуються двополюсні автомати з захистами в обидвох полюсах.

В мережах типу ТМ-С безпосереднє застосування ПЗВ неможливе у зв'язку з наявністю повторних заземлень в зоні дії ПЗВ. При потребі застосування ПЗВ необхідно виконати перехід від мережі типу ТМ-С до мережі типу ТМ-5 як показано на (рис. 3.4). Цей перехід можна виконати в будь-якому місці, але найдоцільніше це робити в силових шафах та щитках. Для цього на вводі в шафу (щиток) повторно заземлюють мережний провід РЕМ шляхом його приєднання до нульової заземленої шини РЕ щитка. Від шини виводять захисний РЕ та нульовий робочий N провідники. При цьому нульовий робочий провідник N рекомендовано виводити через відповідний полюс комутаційного апарата.

3.4.gif
Рис. 3.4. Схема переходу д від мережі типу ТЗУ- С до мережі типу Т№5

В системі ТМ-5 рекомендується застосовувати чотириполюсні автомати для трифазних ділянок мережі та двополюсні - для однофазних. Нульовий полюс в чотириполюсних автоматах може бути обладнаний захистом, аналогічним чи меншим на 30% - 50% від захисту фазного полюса , або такий захист може бути відсутнім, як в нульовому полюсі двополюсних автоматів.

На (рис. 3.5) показано перехід від мережі живлення типу ТМ-С до мережі типу ТМ-5 через
автоматичні вимикачі з ПЗВ.

3.5.gif
Рис. 3.5. Схеми переходу від мережі типу ТN- С до мережі типу ТN-5 через автоматичні вимикачі з ПЗВ. а) однофазного приймача; б) трифазного приймача

У випадку встановлення на вводі в квартиру автомата з ПЗВ доцільно прокласти від шинки заземлення поверхового щитка нульовий робочий N та захисний РЕ провідники як показано на рис. 3.5. На рис.3.5,6 показано приклад приєднання споживача індивідуального будинку до чотипровідної мережі типу ТМ- С через ввідний чотириполюсний апарат. Нульовий мережний провід РЕМ на вводі приєднаний до шини РЕ ввідного щитка. До цієї шини РЕ приєднано місцевий контур заземлення, корпус щитка та захисний РЕ провідник електроприймача.

Якщо в системі ТМ-С однофазний електроприймач приєднаний до фазного та нульового провідника, а корпус його приєднаний до місцевого контура заземлення, то це означає, що здійснено перехід до системи ТТ відносно даного електроприймача. Такий приймач можна захистити пристроєм захисного вимкнення. ПЗВ можна використати і при відсутності заземлення.

Document Actions
This is Flow Diazo Theme